Κουλτούρα υπηρεσιών

Παροχή Υπηρεσιών

  • Νομικής προστασίας
  • Ενισχυτικής Συμβολής
  • Διεθνούς Διαμεσολάβησης

Νομική προστασία

Την ολιστική αντίληψη, την ολοκληρωμένη εικόνα, το αδιάρρηκτο του μέλλοντος παρέχει η νομική εκείνη υπηρεσία που δεν φροντίζει να εξυπηρετήσει ευκαιριακά τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου μέρους, αλλά υπηρετεί την ίδια τη συμφωνία, τους λόγους για τους οποίους συντάσσεται, ώστε η επίτευξη ευεργετικών και για τα δύο μέρη αποτελεσμάτων να είναι μονόδρομος.

Ενισχυτική συμβολή:

Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη συναντιούνται και έχουν την ίδια συχνότητα η επιχείρηση το αντιλαμβάνεται με τα «ραντάρ» της και ενισχύει την συνέργεια και την επικοινωνία μεταξύ των δύο, ώστε η φυσική συνάντησή τους να μετατραπεί σε χημική ένωση και να παράξει δημιουργία, ανάπτυξη, θετικά αποτελέσματα, τόσο κατά τη βούληση των μερών, όσο και κατά τους νόμους της φύσης.

Είναι το “στοιχείο της ενίσχυσης”. Από το coaching έως την ανεύρεση πόρων χρηματοοικονομικής ενίσχυσης, η συνέργεια μεταξύ της νομικής επιχείρησης και του πελάτη προσβλέπει να επιτύχει ο πελάτης τους εξωτερικούς του στόχους με την υπηρεσία ή το προϊόν του και τους εσωτερικούς του σκοπούς και όνειρά του. Προσβλέπει μέχρι και στην οικονομική του ενίσχυση, ήτοι διερευνά όλα τα μέσα και τους φορείς για επιδότηση/χρηματοδότηση/δανεισμό/ δημιουργία κέρδους από άλλες νόμιμες και συμβατές πηγές.

Όταν - αντίθετα - παρατηρείται Καταστροφική συμβολή: Στις περιπτώσεις που οι συχνότητες των συμβαλλομένων μερών δεν ταιριάζουν και θα επιφέρουν διαρκώς εκμηδένιση κάθε προσπάθειας προς την τήρηση της συμφωνίας και την επίτευξη των αποτελεσμάτων της, με αποτέλεσμα σπατάλη χρόνου, χρήματος, ψυχικής ενέργειας, ομοίως δεχόμενοι τις δονήσεις επιχειρούμε να ανακατευθύνουμε μέσα από την ευγένεια, τη διαφάνεια, την καλή πρόθεση τα συμβαλλόμενα μέρη και είτε να δημιουργήσουμε και να συντονίσουμε τις κοινές συνιστώσες για παραγωγή των βέλτιστων αποτελεσμάτων ή να συστήσουμε τη διακοπή της σχέσης με σκοπό να τα μέρη να αναζητήσουν άλλους συνεργάτες, της ίδιας δόνησης και συχνότητας.

Διεθνής Διαμεσολάβηση

Είναι η προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σε όλων των ειδών υποθέσεων μεταξύ των ανθρώπων κατά την οποία η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες τη φύση την κουλτούρα των διαφορετικών ανθρώπων των ίδιων ή διαφορετικών πολιτισμών, έχοντας η ίδια αποσαφηνίσει μέσα της τις έννοιες της μισαλλοδοξίας, ανεξιθρησκείας, πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας των ατόμων και των προσωπικοτήτων και έχοντας αποδοχή για το σύνολο αυτών, ελέγχοντας διαρκώς τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις ικανότητες της επιχείρησης, ώστε να στοιχίζονται οι σκέψεις με τα πιστεύω (συνειδητά - υποσυνείδητα) και τα λόγια με τις πράξεις, βελτιώνοντας τα κενά, τις ασυμφωνίες και τις παρενέργειες που τυχόν διαπιστώνονται ή βιώνονται.