Πολυετής (11 έτη) βαθμιαία υπεύθυνη εμπειρία που περιλαμβάνει παροχή νομικών συμβουλών ως in house lawyer σε εταιρία του κλάδου της ναυτιλίας.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 • Σύνταξη ναυτιλιακών συμβάσεων

  • Ρυμούλκησης (towcon)
  • Ναυαγιαίρεσης (LOF)
  • Bareboat
  • Χρονοναύλωσης (timecharter)
  • Πρόληψης ρύπανσης - απορρύπανσης
  • Ναυπήγησης
  • Χρηματοδότησης
 • Μεταβιβάσεις - αγοραπωλησίες πλοίων, υποθήκες

 • Σύσταση μορφών ναυτιλιακών εταιρειών

  • Ναυτικες εταιρίες Ν959/1979,
  • Διαχείρισης πλοίων αλλοδαπής πλοιοκτησίας Ν89/1967
  • Ειδικής ναυτιλιακής ΑΕ,
  • Ναυτιλιακής σκαφών αναψυχής Ν3182/2003...,
  • Συμπλοιοκτησιών, Κοινοπραξιών,
  • Εταιριών Off-Shore Παναμά, Γιβραλτάρ, Νήσων  Μάρσαλ, Κύπρου.
 • Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων πλοίων και εταιριών για την νηολόγηση πλοίων υπό σημαία οποιασδήποτε χώρας

 • Συμβάσεις αγοραπωλησιών και εμπορικής εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής

Περιπτωσιολογική αναφορά

2011. Οργάνωσα και συμμετείχα στην επιτυχή ολοκλήρωση ναύλωσης πλοίου stand - by σε μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες της Νοτίου Αμερικής, για λογαριασμό ναυτιλιακής εταιρίας ελληνικών συμφερόντων, ολοκληρώνοντας τα απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες εισόδου του πλοίου στη χώρα και μάλιστα νωρίτερα του προβλεπόμενου στο συμφωνητικό χρόνου, μειώνοντας την επιφυλακτικότητα των συμβαλλομένων, ενισχύοντας την καλή τους πίστη για τη μελλοντική πολυετή συνεργασία τους, δημιουργώντας προηγούμενο συνέπειας και καλής εκτέλεσης και απέτρεψα φυσικά στο 100% επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων σε περίπτωση καθυστέρησης, πρόστιμα που επιβάλλονται στις περισσότερες των περιπτώσεων, αλλά κυρίως διασφάλισα για την εταιρία την ψυχολογική κατάσταση της νίκης. Ταυτόχρονα με τη ναύλωση και την παράδοση του πλοίου διεκπεραίωνα την αγορά του πλοίου και τη χρηματοδότηση της αγοράς αυτής.